சேவைகள்

« பொது உதவி பெற்றுக் கொடுத்தல்

«நோயாளர்களுக்கு மாதாந்தம் உதவித் தொகை பெற்றுக் கொடுத்தல்

« ஊனமுற்றவர்களுக்காக உபகரணம் பெற்றுக் கொடுத்தல் – சில்லு

கதிரை வண்டி, திரைஸ்கிள், கை ஊன்றுகோள், செயற்கை கையும் காலும், மூக்கு கண்ணாடி,

« இயற்கையாக ஏற்படும் விபத்துகளுக்கு நட்டஈடு வழங்கள்

« விஷேச தேவையுள்ளவர்களுக்கு வசதிகளை வழங்கள்

« முதியோருக்கு பாதுகாப்பு வழங்கள்

« சிசுமிண புலமை பரிசில் திட்டம்



Last Update :-

1st Jan 2023