සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති අනෙකුත් ආයතන

වැඩිහිටි නිවාස

අනු අංකය

වැඩිහිටි නිවාසයේ නම

 

දුරකථන අංකය

1

විද්‍යාබන්ධු වැඩිහිටි  නිවාසය - කිරිමැටියාන - දන්කොටුව

031-2256502

2

ඩී.එම්.ද සිල්වා අනුස්මරණ වැඩිහිටි  නිවාසය - පොතුවිල - මාදම්පේ

032-5688589

3

සාන්ත ජෝසප් වැඩිහිටි  නිවාසය - ලංසිගම -

නාත්තන්ඩිය

031-2255390

4

නන්දා රාජපක්ෂ සැඳෑ සෙවන - යටකලාන - මහවැව

0725503169

5

වැඩිහිටි සරණ පදනම - වවුලෑව - පොල්පිතිගම

037-5100900

6

සුවසෙවන වැඩිහිටි විවේකාශ්‍රමය - මින්හෙට්ටිය - මාස්පොත

037-3981710

7

නන්දා ජයසිංහ වැඩිහිටි  නිවාසය - ඔතුවෙල - ගනේවත්ත

 

037-2264780

8

අසරණ සරණ වැඩිහිටි  නිවාසය - අඹකොටේ - රිදීගම

0776629097

9

ඩිංගිරි අම්මා වැඩිහිටි  නිවාසය - කොබ්බෑවැහැර - ඉබ්බාගමුව

037-5741017

10

ජේ.ඇල් සිරිසේන වැඩිහිටි  නිවාසය      - දුම්මලසූරිය - උඩුබද්දාව

032-2241383

11

අසරණ සරණ වැඩිහිටි  නිවාසය - මාකලානේගම - ගල්ගමුව

037-4906314

12

මල්කාන්ති වැඩිහිටි  නිවාසය - ඉඹුලාන - පොල්ගහවෙල

037-5673734

13

මී මුත්තා වැඩිහිටි  නිවාසය - යද්දීගම - මහව

037-3870725

14

සීලවතී වැඩිහිටි  නිවාසය - කළුගමුව - වීරඹුගෙදර

037-5783134

15

සිරිසේන සුභසිංහ අනුස්මරණ වැඩිහිටි  නිවාසය - සඳලංකාව - පන්නල

031-2299632

16

මුහන්දිරම් සැඳෑ පියස වැඩිහිටි  නිවාසය - ගිරිබාව

037-5762138

17

අතිපූජ්‍ය කබලෑව පියභාරතී අනුනාහිමි අනුස්මරණ වැඩිහිටි  නිවාසය - ගයියාල - කුලියාපිටිය/බටහිර

037-3769931

18

සී.ඒ. රත්නායක අනුස්මරණ සුවසෙවන වැඩිහිටි  නිවාසය - මීගහකොටුව- කුලියාපිටිය/බටහිර

037-3878719

19

මල්ලවපිටිය වැඩිහිටි නිවාසය - මල්ලවපිටිය

037-2224664

20

සරණ වැඩිහිටි  නිවාසය - වීරපොකුණ - බිංගිරිය

032-4901799

21

නැණරුවන් විසුම් සෙවන වැඩිහිටි  නිවාසය - රස්නායකපුර

0727215220

22

ජයමාන්න අනුස්මරණ වැඩිහිටි නිවාසය - කුලියාපිටිය/බටහිර

0776005957

23

රතන පියස නිවස්නය - හංහමුණ - බමුණාකොටුව

037-3610178

 

විශේෂ පාසල්

අනු අංකය

 

විශේෂ පාසලේ නම

 

දුරකථන අංකය

1

සිවිරාජ අඳ ගොළු බිහිරි ළමා නිවාසය - මහවැව

032-2254747/0714461679

2

සඳගල අඳ ගොළු බිහිරි ළමා නිවාසය - සඳගල - වීරඹුගෙදර

037-2238979


ආබාධ සහිතවූවන්ගේ නේවාසික මධ්‍යස්ථාන

අනු අංකය

 

ආබාධ සහිතවූවන්ගේ නේවාසික මධ්‍යස්ථානයේ නම அங்கவீனர்கள் தங்கும்

දුරකථන අංකය

1

සහන් පියස සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය - මොහොට්ටිමුල්ල (සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සෘජු පාලනය යටතේ ක්‍රියාත්මක ආයතනයකි.)

031-3315836

2

අසරණ සරණ ආබාධිත කාන්තා නිවාසය - බමුණුගෙදර - වීරඹුගෙදර

037-5679241

3

ස්වර්ණදාම පදනම - දුන්කන්නාව - නාත්තන්ඩිය

032-2251222

4

සම්බෝධි නිවාසය - ලුණුවිල - වෙන්නප්පුව

031-2256626

5

ප්‍රජා ශක්ති දිවිසරණ මන්ද මානසික හා පූර්ණ ආබාධිත සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය - බිංගිරිය

032-3323595

6

බුද්ධි ඌනතා දරු සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය - දෙමටළුව

037-5624895

 

විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන්ගේ නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන

අනු අංකය

 

නිපුණතා සංවර්ධණ මධ්‍යස්ථානයේ නම

දුරකථන අංකය

1

කරුවලගස්වැව නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - කරුවලගස්වැව

0712310257

2

ඉබ්බාගමුව නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - ඉබ්බාගමුව

0728845991

3

අඹන්පොල නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - අඹන්පොල

0724240247

4

ලුණුවිල නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - වෙන්නප්පුව

0716083435

5

දුන්කන්නාව නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - නාත්තන්ඩිය

0779130291

6

පන්නල නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - පන්නල

0771825682

7

නිකවැරටිය නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - නිකවැරටිය

0716063778

8

යග්ගපිටිය නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - මල්ලවපිටිය

037-4691322

9

මීගලෑව නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - ගල්ගමුව

0728447612

10

මදුරන්කුලිය නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - මුන්දලම

0777975925

11

බමුණුගෙදර  නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - බමුණාකොටුව

0728590835

12

මොහොට්ටිමුල්ල නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - දන්කොටුව

0725765987

13

හලාවත නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - හලාවත

0774152010

14

කුලියාපිටිය නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - කුලියාපිටිය/බටහිර

0776432421

15

වාරියපොල නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - වාරියපොල

0774456724

16

නාරම්මල නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - නාරම්මල

0729419766

17

පොල්ගහවෙල නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - පොල්ගහවෙල

0726558400

18

බිංගිරිය නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - බිංගිරිය

0775908055

 

 

 Last Update :-

1st Jan 2023