බාගත කිරීම

1. ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා උපකරණ ලබාදීම - රෝද පුටු, ත්‍රෛසිකල්, ඇස්කණ්නාඩි, අක්ෂි කාච, කෘතිම පාද

 1. Application 24


2. පිළිසරණීය නිවාස අධාර අයදුම්පත්‍රය

 1. Application 15
 2. Application 16
 3. Application 17
 4. Application 18
 5. Application 19
 6. Application 20
 7. Application 21
 8. Application 22

3.  අනියම් සහනාධාර අයදුම්පත්‍රය

 1. Application 05
 2. Application 06

4.  මහජනාධාර, ලාදුරු හා ක්ෂයරෝගාධාර අයදුම්පත්‍රය

 1. Application 09
 2. Application 10

5.  වෛද්‍යාධාර සේව අයදුම්පත්‍රය

 1. Application 25
 2. Application 26

6. මහජනාධාර මාසික දීමනා

 1. Application 11
 2. Application 12

7.  විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන වෙත බඳවා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය

 1. Application 29
 2. Application 30
 3. Application 31
 4. Application 32
8.  ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් නිවාස වලට ඇතුලත් කර ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය
 1. Application 37
 2. Application 38
9.  වැඩිහිටි නිවාස ගත කිරීම සම්බන්ධ අයදුම් පත්‍රයLast Update :-

1st Jan 2023