பதிவிறக்கம்


1. அங்கவீனவர்களுக்கு உபகரணம் பெற்றுக் கொடுத்தல். சக்கர நாற்காலி, டிரைசிக்கிள், மூக்கு கண்ணாடி, கண் வில்லை, செயற்கை கால்,

1.  Application 24

2. உதவியற்றவர்களுக்கான வீட்டு உதவி விண்ணப்பப் படிவம்

 1. Application 15
 2. Application 16
 3. Application 17
 4. Application 18
 5. Application 19
 6. Application 20
 7. Application 21
 8. Application 22

3. அமைய உதவி விண்ணப்பப் படிவம்

 1. Application 05
 2. Application 06


4. பொது உதவி. தொழு நோய், காச நோய் உதவி விண்ணப்பப் படிவம்

 1. Application 09
 2. Application 10


5. வைத்திய உதவி சேவை விண்ணப்பப் படிவம்

 1. Application 25
 2. Application 26


6. பொது உதவி மாதாந்த கொடுப்பனவு உதவி விண்ணப்பப் படிவம்

 1. Application 11
 2. Application 12


7. விசேட தேவை உடைய பிள்ளைகளுக்கு தேர்ச்சியினை அபிவிருத்தி  நிலையத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு விண்ணப்பப் படிவம்

 1. Application 29
 2. Application 30
 3. Application 31
 4. Application 32


8. அங்கவீனமுடையவர்களை வீடுகளுக்கு உற்படுத்துவதற்கான விண்ணப்பப்படிவம்

 1. Application 37
 2. Application 28


9. முதியோர்  இல்லத்திற்குட்படுத்துவதற்கான விண்ணப்பப் படிவம்

 1. Application 33
 2. Application 34
 3. Application 35
 4. Application 36Last Update :-

1st Sep 2023