අප පිළිබඳ

වයඹ පළාත තුළ විවිධ හේතූන් නිසා දිළිදු අසරණභාවයට පත් පුද්ගලයින් වන ආබාධිත පුද්ගලයින්, රෝගීන්, වැඩිහිටියන් පත්ව ඇති අවාසිදායක තත්වයන් අවම කිරීම උදෙසා සහන සේවා සැපයීම සිදුකරනු ලබයි. මේ යටතේ,

« ආබාධිත පුද්ගලයින් පුනරුත්ථාපනය කිරීම, උපකරණ ලබාදීම

« වැඩිහිටි ප්‍රජාවගේ අවශ්‍යතා රැකවරණය සැලසීම, සහන සැලසීම

« පිළිසරණීය නිවාස යෝජනා ක්‍රමය යටතේ නිවාස ආධාර ලබාදීම

« ආබාධිත දරුවන් සඳහා වූ පෙර පාසල් හා වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන පවත්වා ගෙන

යාම

« විසුරුණු පවුල් වල දරුවන් සඳහා වූ ශිෂ්‍යාධාර වැඩසටහන

« අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාවට මහජනාධාර, රෝගාධාර, අනියම් සහනාධාර ලබාදීම

« මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථානපය කිරීම

« තැලසීමියා, පිළිකා, ක්ෂය රෝග, ලාදුරු වැනි රෝග සඳහා මාසික රෝගාධාර මෙන්ම එම පවුල් උදෙසා වූ උපදේශන හා පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් කිරීම

« දිළිදු ජනතාව ආර්ථික වශයෙන් සවිබල ගැන්වීමෙහිලා ස්වයං රැකියා ආධාර ලබාදීමේ

වැඩසටහන්ද මෙම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඉටු කරනු ලබයි.

 

 Last Update :-

1st Jan 2023