විමසීම්

නව පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන අංකය :  037-2223484

ෆැක්ස් අංකය :  037-2224976

විද්‍යුත් තැපෑල : මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේLast Update :-

1st Jan 2023